Wir gratulieren : Im Monat März: B.Fröb

                                                Mai: J.Mohn, L Nagel

                                               Juni: A.Tracke, D.Tracke

                                                Juli: D. Böhm, B.Schöbitz,

                                                        R.Mörschel,G.Trageser, S. Kraus

                                          August: O.Mohn

                                    September: E.Krüger, P. Cercoles, K.Hachenberg

                                         Oktober: T.Ickler,P.Woelke, J.Kühnl, A. Herzog

                                      November: O.Böhm,M.Hoffmann

                                      Dezember:  S.Böhm, V.Steul, K.Richter                                                                     

                                                                                                                   

   

                                                         

                                                         

                                                       Wenn du Interesse an Jobs im Stadion hast, dann melde dich unkompliziert auf http://hsvjobs.de dafür an.


 

 

Party Zelt zu Vermieten Tel.: 015161551224 Größe 3 x 8 Meter